• Wersja kontrastowa ALT + 4
  • język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Zespoły WIW/Do spraw administracyjnych

Do spraw administracyjnych

Kierownik zespołu ds. administracyjnych mgr Lidia Zwierzchowska Cerek

Pracownicy:

Dział ds. organizacyjnych

 

Dział ds. finansowo-księgowych

 

Dział ds. kadr

Do zadań Zespołu do spraw Administracyjnych należą zadania właściwe dla działów organizacyjnych, kadrowych i finansowo-księgowych:

1) do zadań działu do spraw organizacyjnych należy w szczególności:
a) prowadzenie spraw z zakresu zamówień publicznych;
b) planowanie zakupów inwestycyjnych i inwestycji na rzecz Wojewódzkiego Inspektoratu oraz współudział w tworzeniu planu rzeczowo-finansowego;
c) prowadzenie gospodarki majątkiem Wojewódzkiego Inspektoratu, polegające na:
− przyjmowaniu i ewidencjonowaniu majątku Wojewódzkiego Inspektoratu, a następnie przekazaniu tego majątku do korzystania właściwym osobom lub komórkom organizacyjnym,
− podejmowaniu czynności w zakresie wyposażenia pomieszczeń Wojewódzkiego Inspektoratu w sprzęt, urządzenia techniczne i materiały biurowe oraz utrzymaniu ich we właściwym stanie technicznym,
d) zabezpieczenie obiektu przed kradzieżą, pożarem i innymi klęskami,
e) utrzymanie czystości w pomieszczeniach Wojewódzkiego Inspektoratu,
f) prowadzenie ewidencji emitowanych zanieczyszczeń i wyliczanie opłat za wprowadzanie substancji zanieczyszczających do powietrza,
g) zapewnienie obsługi telekomunikacyjnej i informatycznej Wojewódzkiego Inspektoratu,
h) zarówno w zakresie wyposażenia sprzętowego, jak i oprogramowania,
i) zarządzanie teleinformatycznymi systemami wymiany informacji i bazami danych,
j) koordynowanie prac dotyczących funkcjonowania Biuletynu Informacji Publicznej oraz związanych z umieszczeniem na stronie internetowej Wojewódzkiego Inspektoratu materiałów i informacji przygotowanych przez poszczególne komórki organizacyjne,
k) prowadzenie szkoleń w zakresie obsługi systemów informatycznych, prowadzenie ewidencji sprzętu informatycznego oraz opracowywanie i wdrażanie strategii informatyzacji Wojewódzkiego Inspektoratu,
l) prowadzenie obsługi biurowej Wojewódzkiego Lekarza, w tym również prowadzenie centralnych rejestrów wynikających z przepisów prawa oraz wykonywanie czynności kancelaryjnych zgodnie z instrukcją kancelaryjną,
m) zapewnienie usług transportowych dla potrzeb Wojewódzkiego Inspektoratu oraz prowadzenie dokumentacji i spraw związanych z gospodarką taboru samochodowego będącego własnością Wojewódzkiego Inspektoratu poprzez prowadzenie rejestracji, ubezpieczeń komunikacyjnych, kart drogowych, okresowych przeglądów technicznych, remontów i napraw doraźnych samochodów,
n) zarządzanie nieruchomościami będącymi w trwałym zarządzie Wojewódzkiego Inspektoratu i administrowanie lokalami w budynkach i obiektach zajmowanych przez Wojewódzki Inspektorat oraz nadzorowanie planowanych remontów, modernizacji, konserwacji prac budowlanych w tych nieruchomościach, zgodnie z przepisami prawa, jak również prowadzenie prac remontowych i konserwacji,
o) zapewnienie ochrony danych osobowych,
p) sporządzanie sprawozdań statystycznych oraz sprawozdań z realizacji zadań Inspekcji Weterynaryjnej i opracowań analitycznych związanych z działalnością merytoryczną Inspekcji Weterynaryjnej w zakresie zadań działu,
r) obsługa systemów i programów komputerowych dedykowanych Inspekcji Weterynaryjnej,
s) kontrola Powiatowych Inspektoratów z zakresu zamówień publicznych, spraw organizacyjnych;
2) do zadań działu do spraw kadr należy w szczególności:
a) prowadzenie spraw związanych z nawiązywaniem, trwaniem i ustaniem stosunku pracy członków korpusu służby cywilnej i pozostałych pracowników Wojewódzkiego Inspektoratu, a także powiatowych lekarzy oraz ich zastępców w stosunku do których obowiązki pracodawcy wykonuje Wojewódzki Lekarz,
b) koordynowanie sporządzania ocen okresowych pracowników,
c) prowadzenie ewidencji delegacji krajowych i zagranicznych,
d) organizowanie i prowadzenie szkoleń pracowników Wojewódzkiego Inspektoratu,
e) bieżąca aktualizacja danych zatrudnionych pracowników Wojewódzkiego Inspektoratu w systemie kadrowo-płacowym oraz merytoryczna weryfikacja i zatwierdzanie list płac,
f) sporządzanie sprawozdań statystycznych oraz sprawozdań z realizacji zadań Inspekcji Weterynaryjnej i opracowań analitycznych związanych z działalnością merytoryczną Inspekcji Weterynaryjnej w zakresie właściwości Zespołu,
g) współpraca z organizacjami związkowymi w sprawach pracowniczych,
h) prowadzenie spraw socjalnych pracowników i pozostałych osób uprawnionych,
i) kontrola Powiatowych Inspektoratów z zakresu spraw kadrowych;
3) Do zadań działu do spraw finansowo-księgowych należy w szczególności:
a) opracowywanie materiałów do projektu planu finansowego, planu finansowego, harmonogramów realizacji dochodów i wydatków, przygotowanie projektów decyzji, zarządzeń, zawiadomień w zakresie zmian w planach finansowych Wojewódzkiego Inspektoratu oraz Powiatowych Inspektoratów,
b) prowadzenie rachunkowości Wojewódzkiego Inspektoratu,
c) wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,
d) dokonywanie wstępnej kontroli:
− zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,
− kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,
e) obsługa systemów i programów komputerowych dedykowanych Inspekcji Weterynaryjnej w zakresie zadań zespołu,
f) sporządzanie w terminie sprawozdań z wykonania procesów gromadzenia środków publicznych i ich rozdysponowania oraz wykazywanie w tych sprawozdaniach danych zgodnych z danymi wynikającymi z ewidencji księgowej,
g) opracowywanie okresowych analiz i ocen z wykonania planu finansowego Wojewódzkiego Inspektoratu, przygotowywanie planów i analiz makroekonomicznych gospodarki finansowej Wojewódzkiego Inspektoratu oraz dokonywanie kalkulacji kosztów wykonywanych zadań przez Wojewódzki Inspektorat;
h) sporządzanie sprawozdawczości finansowej, budżetowej oraz innej określonej w odrębnych przepisach;
i) monitorowanie i egzekwowanie realizacji dochodów budżetowych,
j) naliczanie wynagrodzeń, wydawanie zaświadczeń o wynagrodzeniach, ustalanie podstawy do emerytury lub renty, rozliczenia podatku dochodowego pracowników oraz sporządzanie wymaganych w tym zakresie deklaracji i sprawozdań,
k) bieżąca analiza poniesionych wydatków na realizację zadań Wojewódzkiego Inspektoratu,
l) prowadzenie rejestru dokumentów finansowych wpływających do działu i terminowe ich regulowanie,
m) współdziałanie z Powiatowymi Inspektoratami w zakresie planowania i sprawozdawczości budżetowej,
n) przekazywanie środków finansowych na wydatki Powiatowym Inspektoratom,
o) sporządzanie zbiorczej sprawozdawczości Wojewódzkiego Inspektoratu wynikającej z obowiązków dysponenta środków budżetowych II stopnia,
p) koordynacja oraz kontrola sposobu planowania oraz wykonania budżetu Powiatowych Inspektoratów,
r) główny księgowy odpowiada w szczególności za przestrzeganie przepisów zawartych w ustawie o finansach publicznych i w ustawie o rachunkowości oraz za realizację następujących zadań w zakresie gospodarki finansowej Wojewódzkiego Inspektoratu i w zakresie rachunkowości:
− prowadzenie rachunkowości Wojewódzkiego Inspektoratu, która obejmuje: przyjęte zasady (politykę) rachunkowości, prowadzenie, na podstawie dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych, ujmujących zapisy zdarzeń w porządku chronologicznym i systematycznym, okresowe ustalanie lub sprawdzanie drogą inwentaryzacji rzeczywistego stanu aktywów i pasywów, wycenę aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku finansowego, terminowe sporządzanie sprawozdań finansowych, budżetowych lub innych sprawozdań określonych w odrębnych przepisach oraz wykazywanie w tych sprawozdaniach danych zgodnych z danymi wynikającymi z ewidencji księgowej, gromadzenie i przechowywanie dowodów księgowych oraz pozostałej dokumentacji przewidzianej ustawą,
− wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,
− dokonywanie wstępnej kontroli: zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym, kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,
− przygotowywanie planów finansowych, innych planów i analiz makroekonomicznych gospodarki finansowej Wojewódzkiego Inspektoratu.

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Poznaniu
Pierwsza publikacja
Katowice IntraCOM.pl 2021-06-22 14:26
Aktualizacja publikacji
Daria Bartoszewska 2022-08-01 10:45
Wytworzenie publikacji
Daria Bartoszewska 2022-08-01 10:45
Zatwierdzenie
Lidia Zwierzchowska-Cerek 2022-08-01 10:45
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję
do góry