• Wersja kontrastowa ALT + 4
  • język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Biuletynu Informacji Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Poznaniu
Dane teleadresowe:
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii
ul. Grunwaldzka 250
60-166 Poznań
tel. 61 868 93 47, fax 61 868 45 31
e-mail: sekretariat@wiw.poznan.pl
Dane kontaktowe osoby wyznaczonej do realizacji spraw dostępności: Katarzyna Radecka,
telefon: 61 868 93 47 wew.104, e-mail: dostepnosc@wiw.poznan.pl

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Poznaniu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Poznaniu.
• Data publikacji strony internetowej: 27.03.2011 r.
• Data ostatniej istotnej aktualizacji strony internetowej: 02.03.2021 r.
Status dostępności cyfrowej
Strona internetowa jest częściowa zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.


Niedostępne elementy i treści
• Nie wszystkie grafiki/zdjęcia są opatrzone tekstem alternatywnym (wytyczna WCAG 2.1 1.1.1).
• Brak nagrań materiału filmowego zawierającego transkrypcję (wytyczna WCAG 2.1 1.2.2).
• Brak nagrań materiału filmowego zawierającego audiodeskrypcje (wytyczna WCAG 2.1 1.2.5).
• Brak informacji o sytuacjach kryzysowych w języku migowym.
• Pełna dostępność plików załączników w formacie PDF.
• „Wirtualny spacer” nie jest dostępny cyfrowo. Zapewnienie tej funkcji oznacza bardzo wysokie koszty, które oceniliśmy jako nadmierne obciążenie opisane w ustawie o dostępności cyfrowej.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności
• Deklarację sporządzono dnia: 30.11.2020 r.
• Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 21.03.2024 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.
• Za rozpatrywanie uwag i wniosków na brak zapewnienia dostępności odpowiada: koordynator ds. dostępności Katarzyna Radecka.
• E-mail: dostepnosc@wiw.poznan.pl
• Telefon: 61 868 93 47 wew.104

Każdy ma prawo:
• zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
• zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
• wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.
Żądanie powinno zawierać:
• dane kontaktowe osoby zgłaszającej żądanie,
• wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
• wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.
Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Skargi i odwołania
Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:
• Organ nadzorujący: Wielkopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii
• Adres: ul. Grunwaldzka 250, 60-166 Poznań
• E-mail: sekretariat@wiw.poznan.pl
• Telefon: 61 868 93 47 wew.100
• Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich. https://www.rpo.gov.pl/
Dostępność skrótów klawiszowych na stronie internetowej
Na stronie internetowej www.wiw.poznan.pl użyto skrótów klawiszowych:
klawisz tabulacji „Tab” służy do przechodzenia po menu i artykułach zamieszczonych na stronie,
strzałki góra i dół służą do przesuwania stron i tekstu.

Dostępność architektoniczna:

1) Wojewódzki Inspektorat Weterynarii ul. Grunwaldzka 250, 60-166 Poznań
1. Do budynku prowadzi jedno wejście główne od ul. Grunwaldzkiej 250, oznaczone tablicą informacyjną. Do wejścia prowadzą schody, przy których znajduje się platforma przyschodowa umożliwiająca wejście do budynku, drzwi do budynku otwierane są na zewnątrz i nie otwierają się automatycznie. 2. Przed budynkiem są wyznaczone i oznaczone 3 miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami. 3. Recepcja urzędu znajduje się w holu głównym po lewej stronie od wejścia głównego do budynku. 4. Osoba niesłysząca lub słabosłysząca, lub z innymi specjalnymi potrzebami może skorzystać z przenośnej pętli indukcyjnej, która znajduje się w oznaczonym miejscu na recepcji. 5. Dla osoby słabo widzącej lub niewidzącej w holu na wprost wejścia głównego znajduje się plan tyflograficzny. 6. Toaleta dla osób ze szczególnymi potrzebami znajduje się na parterze budynku po prawej stronie od wejścia do budynku. 7. Wewnętrzne klatki schodowe oraz winda zapewniają dostęp do wszystkich kondygnacji budynku. Korytarze zapewniają pełną komunikację poziomą wewnątrz budynku. Podłoga w części administracyjnej wyłożona jest wykładziną PCV natomiast w części laboratoryjnej płytkami ceramicznymi. 8. Można skorzystać z pomocy tłumacza na miejscu w siedzibie Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii. Osoba zainteresowana powinna złożyć wniosek co najmniej 3 dni robocze przed proponowaną wizytą. We wniosku prosimy zaproponować termin spotkania oraz opisać temat sprawy. Zapewniamy tłumacza PJM (polskiego języka migowego). 9. Do budynku i pomieszczeń dostępnych dla klienta zewnętrznego można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.


2) Wojewódzki Inspektorat Weterynarii - Zakład Higieny Weterynaryjnej, Pracownia Badań w Kaliszu ul. Warszawska 63A, 62-800 Kalisz
1. Do budynku prowadzi jedno wejście główne od ul. Warszawskiej 63 a, oznaczone tablicą informacyjną. Przed wejściem głównym do budynku nie ma schodów, drzwi do budynku otwierane są na zewnątrz i nie otwierają się automatycznie. 2. Przed budynkiem jest wyznaczone i oznaczone 1 miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami. 3. W holu głównym po prawej stronie od wejścia głównego do budynku należy nacisnąć dzwonek w celu obsługi klienta dostarczającego próbki do badań. 4. Osoba niesłysząca lub słabosłysząca, lub z innymi specjalnymi potrzebami może skorzystać z przenośnej pętli indukcyjnej, która znajduje się w oznaczonym miejscu w holu budynku.
5. Brak toalety dla osób ze szczególnymi potrzebami. Z uwagi na uwarunkowanie architekturalne budynku, utworzenie  toalety dla klientów ze szczególnymi potrzebami jest niemożliwe. Należy zwrócić uwagę, że klient nie ma dostępu do innych pomieszczeń laboratorium. 6. Wewnętrzne klatki schodowe zapewniają dostęp do wszystkich kondygnacji budynku. Korytarze zapewniają pełną komunikację poziomą wewnątrz budynku. Podłoga w części laboratoryjnej budynku wyłożona jest płytkami, natomiast w części biurowej położony jest parkiet. 7. Brak windy wewnątrz budynku. Nie ma możliwości zainstalowania platformy przyschodowej wewnątrz budynku. 8. Można skorzystać z pomocy tłumacza na miejscu w siedzibie Pracowni. Osoba zainteresowana powinna złożyć wniosek co najmniej 3 dni robocze przed proponowaną wizytą. We wniosku prosimy zaproponować termin spotkania oraz opisać temat sprawy. Zapewniamy tłumacza PJM (polskiego języka migowego). 9. Do budynku i pomieszczeń dostępnych dla klienta zewnętrznego można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem Budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Obsługa osób ze szczególnymi potrzebami jest możliwa po wcześniejszym zgłoszeniu i ustaleniu terminu.


3) Wojewódzki Inspektorat Weterynarii - Zakład Higieny Weterynaryjnej, Pracownia Badań Serologicznych i Wirusologicznych w Koninie
1. Do budynku prowadzi jedno wejście główne od ul. Kościuszki 37, oznaczone tablicą informacyjną. 2. Przed wejściem głównym do budynku są schody, ale z boku jest podjazd dla osób z niepełnosprawnościami. Drzwi do budynku otwierane są na zewnątrz i nie otwierają się automatycznie. 3. Przed budynkiem jest wyznaczone i oznaczone 1 miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami. 4. W budynku jest dostępna toaleta dla osób z niepełnosprawnościami. 5. W budynku jest dostępna przenośna pętla indukcyjna. 6. Można skorzystać z pomocy tłumacza na miejscu w siedzibie Pracowni. Osoba zainteresowana powinna złożyć wniosek co najmniej 3 dni robocze przed proponowaną wizytą. We wniosku prosimy zaproponować termin spotkania oraz opisać temat sprawy. Zapewniamy tłumacza PJM (polskiego języka migowego). 7. Do budynku i pomieszczeń dostępnych dla klienta zewnętrznego można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem Budynek jest dostosowany do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami.

4) Wojewódzki Inspektorat Weterynarii - Zakład Higieny
Weterynaryjnej, Pracownia w Lesznie, Międzywojewódzka Pracownia Diagnostyki TSE ul. Święciechowska 150, 64-100 Leszno
1. Do budynku prowadzi jedno wejście główne od ul. Święciechowskiej 150, oznaczone tablicą informacyjną. 2. Przed wejściem głównym do budynku są schody, ale z boku jest platforma podjazdowa dla osób z niepełnosprawnościami. Drzwi do budynku otwierane są na zewnątrz i nie otwierają się automatycznie. 3. Przed budynkiem jest wyznaczone i oznaczone 1 miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami. 4. W budynku jest dostępna toaleta dla osób ze szczególnymi potrzebami. 5. W budynku jest dostępna przenośna pętla indukcyjna. 6. Dla osoby słabo widzącej lub niewidzącej w holu po prawej stronie od  wejścia głównego znajduje się plan tyflograficzny budynku. 7. Można skorzystać z pomocy tłumacza na miejscu w siedzibie Pracowni. Osoba zainteresowana powinna złożyć wniosek co najmniej 3 dni robocze przed proponowaną wizytą. We wniosku prosimy zaproponować termin spotkania oraz opisać temat sprawy. Zapewniamy tłumacza PJM (polskiego języka migowego). 8. Do budynku i pomieszczeń dostępnych dla klienta zewnętrznego można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Budynek jest dostosowany do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami.
Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.
Nie ma ograniczeń w dostępie do wszystkich budynków z psem asystującym.

Dostępność informacyjno-komunikacyjna
Klient może komunikować się z pracownikami Urzędu przez: e-mail, połączenie telefoniczne. Nie ma możliwości wykorzystania zdalnego dostępu online do usługi tłumacza przez strony internetowe i aplikacje. Ponieważ budynki Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Kaliszu, Koninie i w Lesznie to pracownie, w których prowadzone są badania, nie ma wstępu dla osób z zewnątrz bez wcześniejszego umówienia się. Obsługa klienta znajduje się w punktach przyjmowania próbek do badań. Osoby niesłyszące, mające trudności w komunikowaniu się w celu załatwienia sprawy w urzędzie będą mogły skorzystać z pomocy tłumacza migowego w terminie wyznaczonym przez interesanta po uprzednim zgłoszeniu takiej potrzeby na adres email: dostepnosc@wiw.poznan.pl.
W budynkach laboratorium nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a.

Kategoria: Powiązane pliki [1]
Format Data publikacji / aktualizacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: pjm
docx 2023-08-11 wniosek o zapewnienie dostepnosci
Zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 78
wniosek o zapewnienie dostepnosci 43,09KB -

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Poznaniu
Pierwsza publikacja
Katowice IntraCOM.pl 2019-09-23 10:00
Aktualizacja publikacji
Sebastian Cieślak 2024-03-22 09:18
Wytworzenie publikacji
Sebastian Cieślak 2024-03-22 09:18
Zatwierdzenie
Lidia Zwierzchowska Cerek 2024-03-22 09:20
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję
do góry