• Wersja kontrastowa ALT + 4
  • język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Ochrona danych osobowych

Ochrona danych osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanym dalej RODO informujemy, że:

I. Administrator Danych Osobowych

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii
w Poznaniu jest Wielkopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii.
Adres do korespondencji:
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii
ul. Grunwaldzka 250
60 - 166 Poznań
tel. 61 868 93 47, fax 61 868 45 31,
e-mail: poznan.wiw@wetgiw.gov.pl, sekretariat@wiw.poznan.pl.

II. Inspektor Ochrony Danych

Z Inspektorem Ochrony Danych w Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii w Poznaniu można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@wiw.poznan.pl lub telefonicznie 61 868 47 48.

III. Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych

Administrator Danych Osobowych - Wielkopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii przetwarza dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
Dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
a) Wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii
w Poznaniu (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
b) Prowadzenia rejestrów/wykazów/list na podstawie przepisów ustawodawstwa weterynaryjnego
c) Realizacji umów zawartych z kontrahentami Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii
w Poznaniu (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
d) W pozostałych przypadkach dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

IV. Odbiorcy danych

W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt. III odbiorcami danych osobowych mogą być:
a) Organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
b) Inne podmioty, które na podstawie stosownych umów zawartych z Wojewódzkim Inspektoratem Weterynarii w Poznaniu przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Wielkopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii.

V. Okres przechowywania danych

Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. III,
a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa w szczególności na podstawie przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.


VI. Prawa osób, których dane dotyczą

W związku z przetwarzaniem danych osobowych, osobom, których dane dotyczą przysługują następujące uprawnienia:
a) Prawo dostępu do swoich danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych
b) Prawo żądania sprostowania danych osobowych w przypadku gdy są one nieprawidłowe lub niekompletne
c) Prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, gdy nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania
d) Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
e) Prawo do przenoszenia danych
f) Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres siedziby: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

VII. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

1. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO), osobie tej przysługuje prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
2. Podanie danych osobowych jest:
- obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa,
- dobrowolne, jednak niezbędne do załatwienia sprawy w Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii
w Poznaniu.
3. W przypadku publicznego charakteru rejestrów/wykazów/list dane te są powszechnie dostępne.

VIII. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu.

IX. System monitoringu

1. Siedziba Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Poznaniu jest objęta systemem monitoringu. Monitoring stosowany jest w ramach prawnie usprawiedliwionego interesu Administratora w celu ochrony mienia oraz bezpieczeństwa. Źródłem danych są kamery systemu monitoringu. Odbiorcami zarejestrowanych danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. Dane z systemu monitoringu będą przetwarzane przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
2. Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Poznaniu
Pierwsza publikacja
Krzysztof Bartoszewski 2021-12-06 13:36
Aktualizacja publikacji
Krzysztof Bartoszewski 2021-12-06 13:44
Wytworzenie publikacji
Krzysztof Bartoszewski 2021-12-06 13:44
Zatwierdzenie
Lidia Zwierzchowska Cerek 2021-12-06 13:44
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję
do góry