Przejdź do treści

 

Jesteś tutaj

Kontrole Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii

Zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (art.19), uzyskane w wyniku kontroli informacje, dokumenty i inne dane dotyczące w szczególności stosowanej przez kontrolowanego technologii, nie mogą być przekazywane oraz ujawniane innym organom, chyba że stanowią dowód popełnienia czynu zabronionego przez ustawę.

 

Roczny program audytów w Powiatowych Inspektoratach Weterynarii województwa wielkopolskiego w roku 2018 - do pobrania

 

Roczny program audytów w Powiatowych Inspektoratach Weterynarii województwa wielkopolskiego w roku 2017 - do pobrania

 

Roczny program audytów w Powiatowych Inspektoratach Weterynarii województwa wielkopolskiego w roku 2016 - do pobrania

 

 Roczny program audytów w Powiatowych Inspektoratach Weterynarii województwa wielkopolskiego w roku 2015 - do pobrania

 

2018 rok

Sprawozdanie z działalności Inspekcji Weterynaryjnej - styczeń 2018 r.

Sprawozdanie z działalności Inspekcji Weterynaryjnej - luty 2018 r.

Sprawozdanie z działalności Inspekcji Weterynaryjnej - marzec 2018 r.

Sprawozdanie z działalności Inspekcji Weterynaryjnej - kwiecień 2018 r.

Sprawozdanie z działalności Inspekcji Weterynaryjnej - maj 2018 r.

Sprawozdanie z działalności Inspekcji Weterynaryjnej - czerwiec 2018 r.

Sprawozdanie z działalności Inspekcji Weterynaryjnej - lipiec 2018 r.

Sprawozdanie z działalności Inspekcji Weterynaryjnej - sierpień 2018 r.

Sprawozdanie z działalności Inspekcji Weterynaryjnej - wrzesień 2018 r.

Sprawozdanie z działalności Inspekcji Weterynaryjnej - październik 2018 r.

Sprawozdanie z działalności Inspekcji Weterynaryjnej - listopad 2018 r.

Sprawozdanie z działalności Inspekcji Weterynaryjnej - grudzień 2018 r.

 

 

2017 rok

Sprawozdanie z działalności WIW - styczeń 2017 r.

Sprawozdanie z działalności WIW - luty 2017 r.

Sprawozdanie z działalności WIW - marzec 2017 r.

Sprawozdanie z działalności WIW - kwiecień 2017 r.

Sprawozdanie z działalności WIW - maj 2017 r.

Sprawozdanie z działalności WIW - czerwiec 2017 r.

Sprawozdanie z działalności WIW - lipiec 2017 r.

Sprawozdanie z działalności WIW - sierpień 2017 r.

Sprawozdanie z działalności WIW - wrzesień 2017 r.

Sprawozdanie z działalności WIW - październik 2017 r.

Sprawozdanie z działalności WIW - listopad 2017 r.

Sprawozdanie z działalności WIW - grudzień 2017 r.

 

2016 rok

Sprawozdanie z działalności WIW - styczeń 2016 r.

Sprawozdanie z działalności WIW - luty 2016 r.

Sprawozdanie z działalności WIW - marzec 2016 r.

Sprawozdanie z działalności WIW - kwiecień 2016 r.

Sprawozdanie z działalności WIW - maj 2016 r.

Sprawozdanie z działalności WIW - czerwiec 2016 r.

Sprawozdanie z działalności WIW - lipiec 2016 r.

Sprawozdanie z działalności WIW - sierpień 2016 r.

Sprawozdanie z działalności WIW - wrzesień 2016 r.

Sprawozdanie z działalności WIW - październik 2016 r.

Sprawozdanie z działalności WIW - listopad 2016 r.

Sprawozdanie z działalności WIW - grudzień 2016 r.

 

2015 rok

Sprawozdanie z działalności WIW - styczeń 2015 r.

Sprawozdanie z działalności WIW - luty 2015 r.

Sprawozdanie z działalności WIW - marzec 2015 r.

Sprawozdanie z działalności WIW - kwiecień 2015 r.

Sprawozdanie z działalności WIW - maj 2015 r.

Sprawozdanie z działalności WIW - czerwiec 2015 r.

Sprawozdanie z działalności WIW - lipiec 2015 r.

Sprawozdanie z działalności WIW - sierpień 2015 r.

Sprawozdanie z działalności WIW - wrzesień 2015 r.

Sprawozdanie z działalności WIW - październik 2015 r.

Sprawozdanie z działalności WIW - listopad 2015 r.

Sprawozdanie z działalności WIW - grudzień 2015 r.

 

2014 rok

Sprawozdanie z działalności - styczeń 2014r.

Sprawozdanie z działalnośc - luty 2014r.

Sprawozdanie z działalności - marzec 2014r.

Sprawozdanie z działalności - kwiecień 2014r.

Sprawozdanie z działalności - maj 2014 r.

Sprawozdanie z działalności - czerwiec 2014 r.

Sprawozdanie z działalności - lipiec 2014 r.

Sprawozdanie z działalności - sierpień 2014 r.

Sprawozdanie z działalności - wrzesień 2014 r.

Sprawozdanie z działalności - październik 2014 r.

Sprawozdanie z działalności - listopad 2014 r.

Sprawozdanie z działalności - grudzień 2014 r.

 

2013 rok

Sprawozdanie z działalności  - październik 2013r.

Sprawozdanie z działalności - listopad 2013r.

Sprawozdanie z działalności - grudzień 2013r.

 

2012 rok

W 2012 roku Zespół ds. zdrowia i ochrony zwierząt przeprowadził łącznie 68 kontrole wewnętrzne działalności Powiatowych Inspektoratów Weterynarii. Z tego przeprowadzono 47 kontroli okresowych w ramach Planu kontroli na 2012r oraz 21 kontroli doraźnych.Kontrole planowane obejmowały realizację zadań przez Powiatowe Inspektoraty Weterynarii
w zakresie:

- realizacji kontroli wymogów wzajemnej zgodności;

- nadzoru nad zwalczaniem salmoneloz w stadach niosek towarowych;

- zwalczania enzootycznej białaczki bydła;

- nadzoru nad podmiotami akwakultury;

- nadzoru nad obrotem zwierzętami;

- nadzoru nad materiałem biologicznym. Kontrola nadzoru Powiatowego Lekarza Weterynarii nad centrem przechowywania i pozyskiwania nasienia;

- zwalczania choroby Aujeszkyego;

- zwalczania gruźlicy bydła;

- monitoringu i zwalczania brucelozy bydła ;

- nadzoru nad transportem koni rzeźnych;

- nadzoru nad dobrostanem w gospodarstwach

- prowadzeniem dokumentacji weterynaryjnej I sprawozdań.

Z kolei tematyka kontroli doraźnych była uzależniona od spraw wymagających wyjaśnienia poprzez przeprowadzenie postępowania kontrolnego przez inspektorów WIW w Poznaniu.
Z reguły dotyczyła zagadnień dotyczących dobrostanu zwierząt, zwalczania i monitoringu chorób zakaźnych oraz obrotu zwierzętami.

Najczęściej stwierdzane nieprawidłowości dotyczyły nieprawidłowo prowadzonej dokumentacji weterynaryjnej, błędów w podejmowaniu właściwego postępowania administracyjnego przewidzianego w prawie ogólnym (KPA) oraz weterynaryjnym jak również nieterminowego wywiązywania się z zadań.

Problemem ogólnym są nieprawidłowości oraz nieterminowość w wywiązywaniu się ze sprawozdawczości do WIW. Prowadzone są działania zapobiegające, poprzez właściwą interpretację zapisów w sprawozdaniach oraz jej ujednolicanie w skali województwa, omawianie nieprawidłowości oraz nieterminowości na spotkaniach i naradach z powiatowymi Lekarzami Weterynarii, jak również spotkania indywidualne w WIW celem omówienia nieprawidłowości.

W oparciu o wyniki kontroli prowadzonych w 2012 roku oraz stwierdzane nieprawidłowości,
w roku 2013 zaplanowano  również pod tym kontem kontrole PLW.

W zakresie higieny środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego w roku 2012 inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Poznaniu przeprowadzili 144 w tym kontroli zaplanowanych - 100, kontroli doraźnych - 44.  Kontrole dotyczyły realizacji działań ustawowych  w ramach pełnionego przez powiatowych lekarzy weterynarii urzędowego nadzoru nad podmiotami podejmującymi działalność lub zajmującymi się ubojem zwierząt rzeźnych lub skupem zwierząt łownych, rozbiorem i przetwórstwem mięsa oraz produkcją mięsa mielonego i wyrobów mięsnych niepoddanych obróbce termicznej, pozyskiwaniem, przetwórstwem mleka, ryb, skorupiaków, mięczaków, jaj konsumpcyjnych i innych środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego, a także ich składowaniem i przepakowywaniem. Ponadto kontrola obejmowała sposób prowadzenia dokumentacji, którą zobowiązani są posiadać powiatowi lekarze weterynarii w związku z pełnionym nadzorem. W tym zakresie stwierdzano brak konsekwentnego działania w prowadzonym postępowaniu administracyjnym, niedokładnie opracowanych planów kontroli nadzorowanych zakładów. Powiatowi lekarze weterynarii zostali zobowiązani do usunięcia stwierdzonych uchybień w terminach ustalonych przez Wielkopolskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii.

Poza tym zrealizowano kontrole w zakresie nadzoru powiatowego lekarza weterynarii nad wykonaniem planu kontroli i wykrycia obecności substancji niedozwolonych, pozostałości chemicznych, biologicznych, leków oraz skażeń promieniotwórczych u żywych zwierząt, w tkankach lub narządach po uboju oraz w produktach spożywczych pochodzenia zwierzęcego, w ramach którego pobrano do badań 6078 próbek.

 

2011

W 2011 roku Zespół ds. zdrowia i ochrony zwierząt przeprowadził łącznie 53 kontrole wewnętrzne działalności Powiatowych Inspektoratów Weterynarii.Z tego przeprowadzono 33 kontrole okresowe w ramach Planu kontroli na 2011r oraz 20 kontroli doraźnych.

Kontrole planowane obejmowały realizację zadań przez Powiatowe Inspektoraty Weterynarii w zakresie:

- realizacji kontroli wymogów wzajemnej zgodności;

- nadzoru nad zwalczaniem salmoneloz w stadach niosek towarowych;

- zwalczania enzootycznej białaczki bydła;

- nadzoru nad podmiotami akwakultury;

- nadzoru nad obrotem zwierzętami;

- nadzoru nad materiałem biologicznym. Kontrola nadzoru Powiatowego Lekarza Weterynarii nad centrem przechowywania i pozyskiwania nasienia;

- zwalczania choroby Aujeszkyego;

- zwalczania gruźlicy bydła;

- nadzoru nad dobrostanem w gospodarstwach utrzymujących drób;

- monitoringu i zwalczania brucelozy bydła ;

- nadzoru nad transportem koni rzeźnych;

- nadzoru nad dobrostanem w gospodarstwach.

Z kolei tematyka kontroli doraźnych była uzależniona od spraw wymagających wyjaśnienia poprzez przeprowadzenie postępowania kontrolnego przez inspektorów WIW w Poznaniu. Z reguły dotyczyła zagadnień dotyczących dobrostanu zwierząt, zwalczania i monitoringu chorób zakaźnych oraz obrotu zwierzętami.

Najczęściej stwierdzane nieprawidłowości dotyczyły nieprawidłowo prowadzonej dokumentacji weterynaryjnej, błędów w podejmowaniu właściwego postępowania administracyjnego przewidzianego w prawie ogólnym (KPA) oraz weterynaryjnym jak również nieterminowego wywiązywania się z zadań.

Problemem ogólnym są nieprawidłowości oraz nieterminowość w wywiązywaniu się ze sprawozdawczości do WIW. Prowadzone są działania zapobiegające, poprzez właściwą interpretację zapisów w sprawozdaniach oraz jej ujednolicanie w skali województwa, omawianie nieprawidłowości oraz nieterminowości na spotkaniach
i naradach z powiatowymi Lekarzami Weterynarii, jak również spotkania indywidualne w WIW celem omówienia nieprawidłowości.

W przypadku poważnych nieprawidłowości ( 2 kontrole) osoby odpowiedzialne zgłoszono do komisji dyscyplinarnej, jak również zaplanowano na 2012 rok kontrole,  sprawdzające wykonanie zaleceń pokontrolnych z poprzedniego roku.

W oparciu o wyniki kontroli prowadzonych w 2011 roku oraz stwierdzane nieprawidłowości w zakresie dokumentacji i sprawozdawczości, w roku 2012 zaplanowano  dodatkowo nową tematykę kontrolną dotyczącą poprawności  sporządzanych sprawozdań do WIW oraz prowadzenia podstawowej dokumentacji dotyczącej nadzorowanych podmiotów i zwalczania ch. zakaźnych zwierząt w PIW.

W zakresie higieny środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego w roku 2011 inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Poznaniu przeprowadzili 133 w tym kontroli zaplanowanych - 51, kontroli doraźnych 82.  Kontrole realizacji działań ustawowych  w ramach pełnionego przez powiatowych lekarzy weterynarii urzędowego nadzoru nad podmiotami podejmującymi działalność lub zajmującymi się ubojem zwierząt rzeźnych lub skupem zwierząt łownych, rozbiorem i przetwórstwem mięsa oraz produkcją mięsa mielonego
i wyrobów mięsnych niepoddanych obróbce termicznej, pozyskiwaniem, przetwórstwem mleka, ryb, skorupiaków, mięczaków, jaj konsumpcyjnych i innych środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego, a także ich składowaniem i przepakowywaniem. Ponadto kontrola obejmowała sposób prowadzenia dokumentacji, którą zobowiązani są posiadać powiatowi lekarze weterynarii w związku z pełnionym nadzorem. W tym zakresie stwierdzano brak konsekwentnego działania w prowadzonym postępowaniu administracyjnym, niedokładnie opracowanych planów kontroli nadzorowanych zakładów. Powiatowi lekarze weterynarii zostali zobowiązani do usunięcia stwierdzonych uchybień w terminach ustalonych przez Wielkopolskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii.

Poza tym zrealizowano kontrole w zakresie nadzoru powiatowego lekarza weterynarii nad wykonaniem planu kontroli i wykrycia obecności substancji niedozwolonych, pozostałości chemicznych, biologicznych, leków oraz skażeń promieniotwórczych u żywych zwierząt,  w tkankach lub narządach po uboju oraz w produktach spożywczych pochodzenia zwierzęcego.

 

 

2010 r

W 2010 roku przeprowadzono 70 kontroli Powiatowych Inspektoratów Weterynarii z tego 55 kontroli planowanych. Istotą kontroli było sprawdzenie realizacji działań ich celowości, rzetelności i legalności w zakresie zdrowia zwierząt, dobrostanu zwierząt oraz zwalczania chorób zakaźnych zwierząt. Wszystkie zaplanowane kontrole zostały zrealizowane.

W zakresie higieny środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego w roku 2010 inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Poznaniu przeprowadzili 54  kontrole realizacji działań ustawowych w ramach pełnionego przez powiatowych lekarzy weterynarii urzędowego nadzoru nad podmiotami podejmującymi działalność lub zajmującymi się ubojem zwierząt rzeźnych lub skupem zwierząt łownych, rozbiorem i przetwórstwem mięsa oraz produkcją mięsa mielonego i wyrobów mięsnych niepoddanych obróbce termicznej, pozyskiwaniem, przetwórstwem mleka, ryb, skorupiaków, mięczaków, jaj konsumpcyjnych i innych środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego, a także ich składowaniem i przepakowywaniem. Ponadto kontrola obejmowała sposób prowadzenia dokumentacji, którą zobowiązani są posiadać powiatowi lekarze weterynarii w związku z pełnionym nadzorem.            W tym zakresie stwierdzano brak konsekwentnego działania w prowadzonym postępowaniu administracyjnym, niedokładnie opracowanych planów kontroli nadzorowanych zakładów oraz braki w dokumentacji z przeprowadzonych kontroli gospodarstw produkujących mleko surowe wprowadzane do obrotu. Powiatowi lekarze weterynarii zostali zobowiązani do usunięcia stwierdzonych uchybień w terminach ustalonych przez Wielkopolskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii.

Poza tym zrealizowano kontrole w zakresie nadzoru powiatowego lekarza weterynarii nad wykonaniem planu kontroli i wykrycia obecności substancji niedozwolonych, pozostałości chemicznych, biologicznych, leków oraz skażeń promieniotwórczych u żywych zwierząt,              w tkankach lub narządach po uboju oraz w produktach spożywczych pochodzenia zwierzęcego, w ramach którego pobrano do badań5353 próbek.

          W zakresie nadzoru nad paszami oraz ubocznymi produktami zwierzęcymi, Wielkopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii nadzorował działalność organów pierwszej instancji tj. 31 Powiatowych Lekarzy Weterynarii. W 2010 roku zespół ds. środków żywienia zwierząt oraz nadzoru nad ubocznymi produktami zwierzęcymi w ramach swoich zadań przeprowadził 62 kontrole planowane Powiatowych Lekarzy Weterynarii z zakresu sprawowanego przez nich nadzoru nad środkami żywienia zwierząt i ubocznymi produktami zwierzęcymi. W trakcie kontroli nie stwierdzono poważniejszych nieprawidłowości w sprawowanym nadzorze Powiatowych Lekarzy Weterynarii. Stwierdzone uchybienia miały charakter proceduralny i zostały skorygowane. W pełni zrealizowano wykonanie kontroli, zarówno okresowych – ujętych w planie, jak i interwencyjnych. Wszystkie zadania zostały zrealizowane w ustawowym terminie.

Ponadto zrealizowano kontrole z zakresu próbkobrania środków żywienia zwierząt w ramach krajowego planu monitoringu pasz (Roczny Plan Urzędowej Kontroli Pasz), którego celem było bezpieczeństwo środków żywienia zwierzą, w tym  kontrola i wykrycie obecności substancji niedozwolonych, pozostałości chemicznych, biologicznych, leków oraz skażeń promieniotwórczych a także kontrola jakości handlowej środków  żywienia zwierząt. W 2010 roku, w ramach badań monitoringowych wykonano 1164 badań w tym zakresie,  z czego 934  dotyczyło bezpieczeństwa pasz a 230 jakości handlowej. Stwierdzono 1145 wyników prawidłowych oraz 19 wyników dodatnich.

        W ramach rozszerzonych zadań wynikających z ustawy o paszach z dnia 22 lipca 2006 r., Wielkopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii sprawował bezpośredni nadzór nad zatwierdzaniem, wytwarzaniem i obrotem paszami leczniczymi przeznaczonymi do obrotu, nad wprowadzaniem do obrotu pasz leczniczych  przez dystrybutora oraz nad wytwarzaniem pasz leczniczych nieprzeznaczonych do obrotu, a w szczególności przestrzegania prowadzenia obowiązującej zgodnie z przepisami dokumentacji  (raporty, zlecenia lekarzy weterynarii). W skład podmiotów nadzorowanych wchodziło 17 wytwórni pasz leczniczych oraz 44 dystrybutorów pasz leczniczych (w 2010r. kontrolowanych na spełnienie warunków było 30 dystrybutorów pasz leczniczych. Pozostali nie prowadzili działalności do której zostali zatwierdzeni). Łącznie w 2010r. przeprowadzono 84 kontroli tych podmiotów, w odniesieniu do których wydano 12 zaleceń pokontrolnych, z czego 10 zweryfikowano, a pozostałe 2 kontrole sprawdzające wykonane zostaną w pierwszym kwartale 2011r. W trakcie kontroli sprawdzających stwierdzono wykonanie nałożonych obowiązków w 9 przypadkach, w 1 przypadku podmiot nie usunął powtarzających się uchybień. W stosunku do niego wszczęto postępowanie administracyjne, w wyniku którego podmiot został wykreślonych z listy prowadzonej przez Głównego Lekarza Weterynarii podmiotów uprawnionych do wprowadzania do obrotu pasz leczniczych i produktów pośrednich.

Autor: Lidia Zwierzchowska-Cerek
Data utworzenia: 02/10/2013 - 13:50
Aktualizacja: Daria Bartoszewska
Data aktualizacji: 30/01/2019 - 12:37

logo BIP

Inspekcja Weterynaryjna

ZHW

ePUAP

Rządowe Centrum Legislacji