Przejdź do treści

 

Jesteś tutaj

Kontrole innych organów władzy publicznej

Treść wystąpień i ocen dokonywanych przez organy władzy publicznej można pobrać z następujacych stron www:

1. Kontrole przeprowadzane przez NIK dostępne są na stronie www.nik.gov.pl/kontrole/wyniki-kontroli-nik/

2. Kontrole FVO dostępne są na stronie ec.europa.eu/food/fvo/

3. Kontrole przeprowadzane przez Wojewodę Wilekopolskiego dostępne są na stronie

www.wuw.bip-i.pl/kontrole-prowadzone-przez-wielkopolski-urzad-wojewodzki...

W ZAKRESIE KONTROLI PRZEZ INNE ORGANY WŁADZY PUBLICZNEJ WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT WETERYNARII W POZNANIU BYŁ KONTROLOWANY PRZEZ:

 

2018

1. Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Poznaniu w zakresie:

Przeciwdziałanie występowaniu oraz zwalczanie skutków zachorowań drobiu hodowlanego na grypę ptaków.

2. Wojewoda Wielkopolski w zakresie:

Oceny przygotowania Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Poznaniu do wdrożenia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 

2017

1. Archiwum Państwowe w Poznaniu w zakresie:

Kontrola przestrzegania przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

2. Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Poznaniu w zakresie:

Wykonania budżetu państwa w 2016r.

3. Wojewoda Wielkopolski w zakresie:

Oceny prawidłowości wydatkowania środków z rezerwy celowej budżetu państwa przeznaczonej na zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt.

4. Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu w zakresie:

Kontrola sanitarna z zakresu GMO.

5. Główny Lekarz Weterynarii w zakresie:

Kontrola WLW w zakresie nadzoru PLW nad realizacją rozporządzenia MRiRW z dnia 20 grudnia 2016r. w sprawie zarządzania środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków.

6. Państwowa Inspekcja Pracy w zakresie:

Kontrola w zakresie przestrzegania przepisów ustawy o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych.

 

2016

1. Zakład Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Poznaniu, Wydział Kontroli Płatników Składek w zakresie:

1) Prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego.

2) Ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacania tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu.

3) Prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe.

4) Wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych.

2. Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Poznaniu w zakresie:

Nadzoru nad transportem i ubojem zwierząt gospodarskich.

 

2015

1. Wojewoda Wielkopolski w zakresie:

Realizacja polityki kadrowej względem członków korpusu służby cywilnej oraz realizacja obowiązku określonego przepisami art. 55 ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie.

2. Wojewoda Wielkopolski w zakresie:

Prawidłowe gospodarowanie środkami finansowymi.

3. Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Poznaniu w zakresie:

Działania organów administracji rządowej na rzecz bezpieczeństwa żywności.

4. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w zakresie:

Bezpieczeństwo i higiena pracy w ramach zamkniętego użycia GMO

5. Państwowa Inspekcja Pracy - Okręgowy Inspektorat Pracy w zakresie:

Spełnianie wymagań BHP w zakresie GMO

 

2014

1. Wojewoda Wielkopolski w zakresie:

Organizacja przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków w 2013r.

2. Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Poznaniu w zakresie:

Realizacja wniosków pokontrolnych - Sprawowanie nadzoru przez inspekcje państwowe nad funkcjonowaniem ferm zwierząt futerkowych w woj. wielkopolskim.

3. Wojewoda Wielkopolski w zakresie:

Planowanie i realizacja wydatków na wynagrodzenia przez dysponenta środków budżetu państwa drugiego stopnia w części 85/30 - województwo wielkopolskie.

 

2013

1. Wojewoda Wielkopolski w zakresie:

Gospodarowania środkami finansowymi i realizacji dochodów budżetowych w 2012r. i stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Wojewoda Wielkopolski w zakresie:

Przestrzegania przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz realizacja przez WWLW funkcji kontrolnych nad działalnością nadzorowaną dotyczącą schronisk dla zwierząt oraz ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt oraz realizacja zaleceń pokontrolnych z kontroli przeprowadzonej w 2010r.

 

2012

1. Najwyższa Izba Kontroli  Delegatura w Poznaniu w zakresie:

Zadań określonych w programach zwalczania Salmonelli w stadach kur w latach 2007-2012

2. Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Poznaniu w zakresie :

Wykonania w 2011r. planu finansowego

3. Główny Lekarz Weterynarii w zakresie :

Koordynowania i kontrolowania przez WWLW podległych PLW w zakresie sprawowania przez nich nadzoru nad zakładami sektora jajczarskiego, prowadzenia postępowania odszkodowawczego w ramach realizacji Programu Zwalczania Choroby Aujeszkyego u świń w okresie 2010 r i I-III kwartał 2011r. 

4. Wojewoda Wielkopolski  w zakresie:

Gospodarowania środkami finansowymi i realizacji dochodów budżetowych w 2012r. oraz stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Treść innych wystąpień i ocen dokonywanych przez organy władzy publicznej dostępne są do wglądu na wniosek zainteresowanego w siedzibie Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Poznaniu, p. 131.

Zgodnie z treścią art. 19 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. o Inspekcji Weterynaryjnej Uzyskane w wyniku kontroli informacje, dokumenty i inne dane, dotyczące w szczególności stosowanej przez kontrolowanego technologii, nie mogą być przekazywane oraz ujawniane innym organom, chyba że stanowią dowód popełnienia czynu zabronionego przez ustawę.

 

 

Autor: Lidia Zwierzchowska-Cerek
Data utworzenia: 02/10/2013 - 13:54
Aktualizacja: Daria Bartoszewska
Data aktualizacji: 13/09/2018 - 12:03

logo BIP

Inspekcja Weterynaryjna

ZHW

ePUAP

Rządowe Centrum Legislacji