Przejdź do treści

 

Jesteś tutaj

Informacje podstawowe dotyczące zatrudnienia

Zachęcamy do zapoznania się z zamieszczonymi poniżej informacjami dla wszystkich zainteresowanych pracą w Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii w Poznaniu:

Wszystkich zainteresowanych podjęciem pracy w korpusie służby cywilnej w Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii w Poznaniu (dalej WIW) obowiązują przepisy ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej
(Dz. U. Nr 227, poz. 1505 z późn. zm.).

Więcej informacji na temat organizacji i funkcjonowania służby cywilnej jest dostępnych na stronach Serwisu Służby Cywilnej http://dsc.kprm.gov.pl.

Ogłoszenia umieszczane są również w siedzibie urzędu, na tablicy ogłoszeń przy wejściu do budynku
ul. Grunwaldzka 250, 60-166 Poznań. 

Na co zwrócić uwagę, przygotowując aplikację:

W ogłoszeniach o wolnych stanowiskach pracy w WIW określane są m.in. niezbędne i dodatkowe wymagania związane ze stanowiskiem pracy oraz niezbędne oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie wymagań podanych w ogłoszeniu. Zachęcamy, aby przygotowując swoją ofertę, zwrócili Państwo uwagę na poniższe kwestie:

Właściwe dokumentowanie spełniania wymagań dotyczących:

1). doświadczenia zawodowego lub stażu prac

Przez staż pracy rozumie się okres zatrudnienia, czyli wykonywania pracy na podstawie stosunku pracy (umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę), potwierdzony świadectwem pracy lub stosownym dokumentem o przebiegu zatrudnienia.
Przez doświadczenie zawodowe rozumie się doświadczenie uzyskane w trakcie wykonywania pracy (zadań) na podstawie stosunku pracy, umowy cywilnoprawnej, prowadzenia działalności gospodarczej itp. Doświadczenie zawodowe jest zatem pojęciem szerszym niż staż pracy.
W przygotowanej ofercie należy w sposób jednoznaczny wykazać długość i rodzaj wymaganego doświadczenia/stażu pracy, np. poprzez dołączenie kopii: świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu, zakresów obowiązków, opisów stanowisk pracy, ocen okresowych, opinii czy referencji.

2).wykształcenia

Jeżeli na danym stanowisku pracy wymagane jest posiadanie wykształcenia profilowego np. prawniczego, kandydaci powinni udokumentować spełnienie tego wymogu, załączając kopię dyplomu potwierdzającego posiadanie wymaganego wykształcenia np. kopię dyplomu potwierdzającego ukończenie studiów na kierunku prawo. Na osobie składającej aplikację spoczywa obowiązek przedłożenia dokumentu, który w sposób niebudzący wątpliwości będzie potwierdzał posiadanie wymaganego wykształcenia – dotyczy to przede wszystkim dyplomów uzyskanych na zagranicznych uczelniach.

3).poprawności przygotowanych oświadczeń oraz własnoręcznego ich podpisania

Z uwagi na częste błędy w oświadczeniach dołączanych do ofert pracy zalecamy skorzystanie z poniższego wzoru dokumentów, w tym wzorów oświadczeń, obowiązujących przy ubieganiu się o zatrudnienie w służbie cywilnej;

4). znajomości języka obcego

Jeżeli na danym stanowisku pracy wymagana jest znajomość języka obcego i w ogłoszeniu podano ten wymóg jako niezbędny albo dodatkowy, składane oferty powinny zawierać kopie dokumentów potwierdzających znajomość tego języka. W przypadku gdy znajomość języka obcego na wskazanym poziomie jest wymogiem niezbędnym, aplikacje niezawierające ww. dokumentów są wykluczone z dalszych etapów naboru.

5). terminowego składania dokumentów

Ponieważ złożone dokumenty nie są zwracane, a po zakończeniu naboru oferty osób niezatrudnionych podlegają zniszczeniu, wszystkie dokumenty potwierdzające spełnianie wymagań podanych w ogłoszeniu (z wyjątkiem oświadczeń) należy przekazywać w postaci kopii.

Tłumaczenie dokumentów sporządzonych w języku obcym

Do dokumentów sporządzonych w języku obcym, z wyjątkiem certyfikatów potwierdzających znajomość języka obcego, należy dołączyć kopie tłumaczenia tych dokumentów.

Informacje dla osób niepełnosprawnych

W każdym ogłoszeniu o naborze  znajduje się informacja, czy w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie wynosi co najmniej 6 proc. Gdy wskaźnik ten jest niższy, osoby niepełnosprawne mogą skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu na warunkach określonych w ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej.
Jeżeli osoba niepełnosprawna ma zamiar skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu konieczne jest przedłożenie przez nią w aplikacji dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność. Wszyscy kandydaci podlegają weryfikacji i ocenie na jednolitych i konkurencyjnych zasadach – osoby niepełnosprawne na poszczególnych etapach naboru traktowane są na równi z pozostałymi kandydatami ubiegającymi się o dane stanowisko.

Wszyscy kandydaci muszą spełniać wymagania niezbędne wskazane w ogłoszeniu, natomiast spełnienie w największym stopniu wymagań dodatkowych/pożądanych zwiększa szanse na znalezienie się w gronie wyłonionych najlepszych kandydatów.
Komisja  wyłania odpowiednio nie więcej niż pięciu najlepszych kandydatów, spełniających wymagania niezbędne oraz w największym stopniu wymagania dodatkowe/pożądane.

Gdy w gronie wyłonionych najlepszych kandydatów znajdzie się osoba niepełnosprawna, przysługuje jej pierwszeństwo w zatrudnieniu (bez względu na wyniki pozostałych kandydatów). W każdym przypadku ostateczną decyzję w sprawie zatrudnienia podejmuje Wielkopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii.
Ponadto w treści ogłoszenia o wolnym stanowisku pracy w służbie cywilnej umieszcza się dodatkowy punkt Warunki pracy. Zawarty w nim opis sposobu wykonywania zadań oraz charakterystyka miejsca i otoczenia organizacyjno-technicznego danego stanowiska pracy, oprócz innych informacji zawartych w treści ogłoszenia, pozwala osobom zainteresowanym pracą w służbie cywilnej – zwłaszcza osobom niepełnosprawnym – ocenić własne możliwości i podjąć decyzję o aplikowaniu na dane stanowisko.

Termin i miejsce składania dokumentów

W ogłoszeniach o naborze podawana jest informacja o terminie i miejscu złożenia aplikacji. Dokumenty można składać osobiście w siedzibie urzędu – Sekretariat Wielkopolskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii
ul .Grunwaldzka 250 w Poznaniu lub przesłać na ww. adres pocztą.

Najczęściej popełniane błędy, to:

  • brak wymaganych oświadczeń, brak podpisu pod oświadczeniami lub błędy w treści oświadczeń;
  • brak oświadczenia o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
  • brak dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie;
  • brak dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe lub staż pracy, w tym ich długość i rodzaj;
  • brak tłumaczeń dokumentów złożonych w języku obcym, szczególnie dotyczących doświadczenia zawodowego;
  • brak dokumentów potwierdzających ukończenie szkoleń, studiów podyplomowych, posiadanie uprawnień – jeżeli wymóg ich posiadania wynika z ogłoszenia;
  • aplikacje składane/wysłane/uzupełniane po terminie.
Autor: Krzysztof Bartoszewski
Data utworzenia: 20/04/2015 - 09:45
Aktualizacja: Lidia Zwierzchowska-Cerek
Data aktualizacji: 15/04/2016 - 08:05

logo BIP

Inspekcja Weterynaryjna

ZHW

ePUAP

Rządowe Centrum Legislacji