Przejdź do treści

 

Jesteś tutaj

Do spraw pasz i utylizacji

Kierownik zespołu ds. pasz i utylizacji

Wojewódzki Inspektor wet. ds. pasz i utylizacji

lek. wet. Katarzyna Brzęk
E-mail:kbrzek@wiw.poznan.pl
telefon: 61 662-05-67
centrala: 61 868-93-47 wewn.: 174

Pracownicy:

Starszy Inspektor wet. ds. pasz i utylizacji
lek. wet. Monika Balcerowicz
E-mail: mbalcerowicz@wiw.poznan.pl
wew.189

Starszy Inspektor wet. ds. pasz i utylizacji
lek. wet. Bogdan Zieliński
E-mail: bzielinski@wiw.poznan.pl
wew.189

Inspektor wet. ds. pasz i utylizacji
lek. wet. Paweł Gronczewski
E-mail: pgronczewski@wiw.poznan.pl
wew. 189

Starszy asystent ds. pasz i utylizacji
mgr inż. Andrzej Bednarz
E-mail: abednarz@wiw.poznan.pl
wew.189

Do zadań Zespołu do spraw pasz i utylizacji należy prowadzenie spraw wynikających z przepisów regulujących kwestie bezpieczeństwa pasz, a w szczególności :

 1. prowadzenie i nadzorowanie rejestrów i wykazów podmiotów prowadzących działalność nadzorowaną w zakresie zadań Zespołu;
 2. koordynacja realizacji Rocznego Planu Urzędowej Kontroli Pasz, w tym opracowanie planu dla województwa;
 3. koordynacja prowadzenia postępowań związanych z wykryciem substancji niedozwolonych, niepożądanych, zabronionych, pozostałości chemicznych, biologicznych, produktów leczniczych i skażeń promieniotwórczych oraz zanieczyszczeń mikrobiologicznych  w wodzie przeznaczonej do pojenia zwierząt i paszach;
 4. sprawowanie nadzoru nad wytwarzaniem i obrotem pasz leczniczych;
 5. prowadzenie spraw dotyczących świadectw eksportowych dla pasz oraz ubocznych produktów zwierzęcych i produktów pochodnych;
 6. przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych w I instancji w sprawie wytwarzania i obrotu paszami leczniczymi;
 7. rozpatrywanie pod względem merytorycznym odwołań od decyzji Powiatowych Lekarzy oraz przygotowanie projektów decyzji dla Wojewódzkiego Lekarza jako organu II instancji;
 8. rozpatrywanie skarg i wniosków w zakresie zadań Zespołu;
 9. obsługa systemów i programów komputerowych dedykowanych Inspekcji Weterynaryjnej, w zakresie zadań Zespołu;
 10. sporządzanie obowiązującej sprawozdawczości, w zakresie zadań Zespołu;
 11. organizacja szkoleń, w tym szkoleń dla Powiatowych Lekarzy;
 12. współpraca z organami innych inspekcji, Służbą Celną, jednostkami samorządu terytorialnego, organami samorządu lekarsko-weterynaryjnego, Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Polskim Związkiem Łowieckim, Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego, Policją, Państwową Strażą Pożarną i innymi służbami, w zakresie zadań Zespołu.
Autor: Krzysztof Bartoszewski
Data utworzenia: 21/04/2015 - 11:58
Aktualizacja: Daria Bartoszewska
Data aktualizacji: 15/01/2019 - 10:24

logo BIP

Inspekcja Weterynaryjna

ZHW

ePUAP

Rządowe Centrum Legislacji