Przejdź do treści

 

Jesteś tutaj

Do spraw finansowo-księgowych

Kierownik zespołu ds. finansowo-księgowych

Główna Księgowa
mgr Beata Wawrzyniak
E-mail: bwawrzyniak(at)wiw.poznan.pl
telefon: 61  662-95-05
centrala: 61 868-93-47 wew. 130

Pracownicy:

Z-ca Głównego Księgowego – mgr Katarzyna Golak-Wegiera
E-mail: kwegiera(at)wiw.poznan.pl
wew.127

Starszy Inspektor – Aldona Zawielak
E-mail: place(at)wiw.poznan.pl, azawielak(at)wiw.poznan.pl
wew.164

Starszy Inspektor – Regina Kroll-Kostuj
E-mail: księgowosc(at)wiw.poznan.pl, rkrollkostuj(at)wiw.poznan.pl
wew. 127

Starszy Inspektor – Małgorzata Wojdylak
E-mail: place(at)wiw.poznan.pl
wew.164

Specjalista – mgr Joanna Gromada
E-mail: księgowosc(at)wiw.poznan.pl, jgromada(at)wiw.poznan.pl
wew.155

Inspektor - mgr Kinga Drzazga
E-mail: ksiegowosc(at)wiw.poznan.pl, kdrzazga(at)wiw.poznan.pl
wew.227

Inspektor - mgr Marcin Budzik
E-mail: ksiegowosc(at)wiw.poznan.pl, mbudzik(at)wiw.poznan.pl
wew.227

Inspektor - Irmina Strzelczyk
E-mail: ksiegowosc(at)wiw.poznan.pl, istrzelczyk(at)wiw.poznan.pl
wew. 155

Inspektor - Karolina Moszyk
E-mail: ksiegowosc(at)wiw.poznan.pl, kmoszyk(at)wiw.poznan.pl
wew. 151

Inspektor - Julita Szmyt
E-mail: ksiegowosc(at)wiw.poznan.pl, jszmyt(at)wiw.poznan.pl
wew.151

Do zadań Zespołu do spraw finansowo-księgowych należy w szczególności:

 1. opracowywanie materiałów do projektu planu finansowego, planu finansowego, harmonogramów realizacji dochodów i wydatków, przygotowanie projektów decyzji, zarządzeń, zawiadomień w zakresie zmian  w planach finansowych Wojewódzkiego Inspektoratu oraz Powiatowych Inspektoratów;
 2. prowadzenie rachunkowości Wojewódzkiego Inspektoratu;
 3. wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi;
 4. obsługa systemów i programów komputerowych dedykowanych Inspekcji Weterynaryjnej, w zakresie zadań Zespołu;
 5. dokonywanie wstępnej kontroli:
  1. zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,
  2. kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych;
 6. sporządzanie w terminie sprawozdań z wykonania procesów gromadzenia środków publicznych i ich rozdysponowania oraz wykazywanie w tych sprawozdaniach danych zgodnych z danymi wynikającymi z ewidencji księgowej;
 7. opracowywanie okresowych analiz i ocen z wykonania planu finansowego Wojewódzkiego Inspektoratu, przygotowywanie planów i analiz makroekonomicznych gospodarki finansowej Wojewódzkiego Inspektoratu oraz dokonywanie kalkulacji kosztów wykonywanych zadań przez Wojewódzki Inspektorat;
 8. sporządzanie sprawozdawczości finansowej, budżetowej oraz innej określonej w odrębnych przepisach;
 9. monitorowanie i egzekwowanie realizacji dochodów budżetowych;
 10. naliczanie wynagrodzeń, wydawanie zaświadczeń o wynagrodzeniach, ustalanie podstawy do emerytury lub renty, rozliczenia podatku dochodowego pracowników oraz sporządzanie wymaganych w tym zakresie deklaracji i sprawozdań;
 11. bieżąca analiza poniesionych wydatków na realizację zadań Wojewódzkiego Inspektoratu; 
 12. prowadzenie rejestru dokumentów finansowych wpływających do Zespołu i terminowe ich regulowanie;
 13. współdziałanie z Powiatowymi Inspektoratami w zakresie planowania i sprawozdawczości budżetowej;
 14. przekazywanie środków finansowych na wydatki Powiatowym Inspektoratom;
 15. sporządzanie zbiorczej sprawozdawczości Wojewódzkiego Inspektoratu wynikającej z obowiązków dysponenta środków budżetowych II stopnia;
 16. koordynacja oraz kontrola sposobu planowania oraz wykonania budżetu Powiatowych Inspektoratów.
Autor: Lidia Zwierzchowska-Cerek
Data utworzenia: 25/04/2011 - 17:49
Aktualizacja: Krzysztof Bartoszewski
Data aktualizacji: 02/02/2019 - 12:13

logo BIP

Inspekcja Weterynaryjna

ZHW

ePUAP

Rządowe Centrum Legislacji