Przejdź do treści

 

Jesteś tutaj

Do spraw administracyjnych

Kierownik zespołu ds. administracyjnych

mgr  Lidia Zwierzchowska Cerek
E-mail: lzwierzchowskacerek@wiw.poznan.pl
telefon: 61 868 47 48
centrala: 61 868-93-47 wew.: 158

Pracownicy:

Dział ds. organizacyjnych

Główny Specjalista - mgr Daria Bartoszewska
e-mail: dbartoszewska@wiw.poznan.pl
wew.154

Starszy Inspektor – mgr Ewelina Straszewska
e-mail: poznan.wiw@wetgiw.gov.pl, sekretariat@wiw.poznan.pl,
wew. 100

Inspektor – mgr Joanna Nowakowska
e-mail: jnowakowska@wiw.poznan.pl
wew. 154

Kierowcy:
  662 082 776
Marek Pikosz 662 082 775
Marek Kolos 662 082 777
Jarosław Wawrzyniak 662 082 773

Recepcjonista:

Małgorzata Kabus
Ryszard Łuczak

 

Dział ds. gospodarczych

Główny Specjalista – koordynator działu
Tadeusz Domański
e-mail: tdomanski@wiw.poznan.pl
telefon: 61 868 47 48
centrala: 61 868-93-47 wew.: 205

Starszy Inspektor – mgr inż. Halina Musiał
e-mail: hmusial@wiw.poznan.pl
wew. 205

Inspektor - Przemysław Werner
e-mail: pwerner@wiw.poznan.pl
wew. 205

Starszy Inspektor – Anna Spychała
wew.161
e-mail: magazyn@wiw.poznan.pl

Robotnik gospodarczy – Jarosław Łuczak
wew.161
e-mail: magazyn@wiw.poznan.pl

Główny Specjalista ds. informatyzacji – Krzysztof Bartoszewski
e-mail: kbartoszewski@wiw.poznan.pl
wew.162

Informatyk - Sebastian Cieślak
e-mail: scieslak@wiw.poznan.pl
wew. 162

Starszy Inspektor – Mateusz Kaniuk
e-mail: mkaniuk@wiw.poznan.pl
wew.108

Starszy rzemieślnik – Krzysztof Szypura
wew. 180

Dział ds. kadr

Główny Specjalista - koordynator działu
mgr Marzena Waliszka
e-mail: mwaliszka@wiw.poznan.pl
telefon: 61 661-90-65
centrala: 61 868-93-47 wew. 192

Główny Specjalista
mgr Katarzyna Radecka
e-mail: kradecka@wiw.poznan.pl
telefon: 61 661-90-08
centrala: 61 868-93-47 wew.104

Specjalista – Aleksandra Grabowska
e-mail:  agrabowska@wiw.poznan.pl
wew. 104

 

Do zadań Zespołu do spraw administracyjnych należy w szczególności:

 1. prowadzenie spraw z zakresu zamówień publicznych;
 2. planowanie zakupów inwestycyjnych i inwestycji na rzecz Wojewódzkiego Inspektoratu oraz współudział w tworzeniu planu rzeczowo-finansowego; 
 3. prowadzenie gospodarki majątkiem Wojewódzkiego Inspektoratu, polegające na:
  1. przyjmowaniu i ewidencjonowaniu majątku Wojewódzkiego Inspektoratu, a następnie przekazaniu tego majątku do korzystania właściwym osobom lub komórkom organizacyjnym,
  2. podejmowaniu czynności w zakresie wyposażenia pomieszczeń Wojewódzkiego Inspektoratu w sprzęt, urządzenia techniczne i materiały biurowe oraz utrzymaniu ich  we właściwym stanie technicznym;
 4. zabezpieczenie obiektu przed kradzieżą, pożarem i innymi klęskami;
 5. utrzymanie czystości w pomieszczeniach Wojewódzkiego Inspektoratu;
 6. prowadzenie ewidencji emitowanych zanieczyszczeń i wyliczanie opłat za wprowadzanie substancji zanieczyszczających do powietrza;
 7. prowadzenie spraw związanych z nawiązywaniem, trwaniem i ustaniem stosunku pracy członków korpusu służby cywilnej i pozostałych pracowników Wojewódzkiego Inspektoratu, a także powiatowych lekarzy weterynarii oraz ich zastępców w stosunku do których obowiązki pracodawcy wykonuje Wojewódzki Lekarz;
 8. koordynowanie sporządzania ocen okresowych pracowników;
 9. prowadzenie ewidencji delegacji krajowych i zagranicznych;
 10. organizowanie i prowadzenie szkoleń pracowników Wojewódzkiego Inspektoratu;
 11. bieżąca aktualizacja danych zatrudnionych pracowników Wojewódzkiego Inspektoratu w systemie kadrowo – płacowym oraz merytoryczna weryfikacja i zatwierdzanie list płac;
 12. zapewnienie ochrony danych osobowych w zakresie właściwości Zespołu;
 13. sporządzanie sprawozdań statystycznych oraz sprawozdań z realizacji zadań Inspekcji  Weterynaryjnej i opracowań analitycznych związanych z działalnością merytoryczną   Inspekcji Weterynaryjnej w zakresie właściwości Zespołu;
 14. współpraca z organizacjami związkowymi w sprawach pracowniczych;
 15. prowadzenie spraw socjalnych pracowników i pozostałych osób uprawnionych;
 16. zapewnienie obsługi telekomunikacyjnej i informatycznej Wojewódzkiego Inspektoratu zarówno w zakresie wyposażenia sprzętowego, jak i oprogramowania;
 17. zarządzanie teleinformatycznymi systemami wymiany informacji i bazami danych;
 18. koordynowanie prac dotyczących funkcjonowania Biuletynu Informacji Publicznej oraz związanych z umieszczeniem na stronie internetowej Wojewódzkiego Inspektoratu materiałów i informacji przygotowanych przez poszczególne komórki organizacyjne;
 19. prowadzenie szkoleń w zakresie obsługi systemów informatycznych, prowadzenie ewidencji sprzętu informatycznego oraz opracowywanie i wdrażanie strategii informatyzacji Wojewódzkiego Inspektoratu;
 20. prowadzenie obsługi biurowej Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii, w tym również prowadzenie centralnych rejestrów wynikających z przepisów prawa oraz wykonywanie czynności kancelaryjnych zgodnie z instrukcją kancelaryjną;
 21. zapewnienie usług transportowych dla potrzeb Wojewódzkiego Inspektoratu oraz prowadzenie dokumentacji i spraw związanych z gospodarką taboru samochodowego będącego własnością Wojewódzkiego Inspektoratu poprzez prowadzenie rejestracji, ubezpieczeń komunikacyjnych, kart drogowych, okresowych przeglądów technicznych, remontów i napraw doraźnych samochodów;
 22. zarządzanie nieruchomościami będącymi w trwałym zarządzie Wojewódzkiego Inspektoratu i administrowanie lokalami w budynkach i obiektach zajmowanych przez Wojewódzki Inspektorat oraz nadzorowanie planowanych remontów, modernizacji, konserwacji prac budowlanych w tych nieruchomościach, zgodnie z przepisami prawa, jak również prowadzenie prac remontowych i konserwacji;
 23. kontrola Powiatowych Inspektoratów z zakresu zamówień publicznych, spraw kadrowych i organizacyjnych.
Autor: Lidia Zwierzchowska-Cerek
Data utworzenia: 25/04/2011 - 18:04
Aktualizacja: Daria Bartoszewska
Data aktualizacji: 15/01/2019 - 10:31

logo BIP

Inspekcja Weterynaryjna

ZHW

ePUAP

Rządowe Centrum Legislacji