Przejdź do treści

 

Jesteś tutaj

Roboty budowlane obejmujące przebudowę piwnic w budynku Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Kaliszu

 

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.wiw.poznan.pl


Poznań: Roboty budowlane obejmujące przebudowę piwnic w budynku Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Kaliszu przy ul. Warszawskiej 63a
Numer ogłoszenia: 453148 - 2013; data zamieszczenia: 06.11.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Poznaniu , ul. Grunwaldzka 250, 60-166 Poznań, woj. wielkopolskie, tel. 61 8689347; 0601 851941, faks 61 8684531, 61 661 93 60.

Adres strony internetowej zamawiającego:www.wiw.poznan.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:Administracja rządowa terenowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:Roboty budowlane obejmujące przebudowę piwnic w budynku Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Kaliszu przy ul. Warszawskiej 63a.

II.1.2) Rodzaj zamówienia:roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:Roboty budowlane obejmujące przebudowę piwnic w budynku Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Kaliszu przy ul. Warszawskiej 63a.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):45.00.00.00-7, 45.45.00.00-6.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:Zakończenie: 27.12.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium:Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości: 3 500,00 PLN Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1). w pieniądzu - na rachunek bankowy Zamawiającego nr NBP O/O Poznań 13 1010 1469 0039 2613 9120 0000; 2). w poręczeniu bankowym lub poręczeniu spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3). w gwarancji bankowej; 4). w gwarancji ubezpieczeniowej; 5). w poręczeniu udzielanym przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. nr 42, poz. 275, z 2008 r. nr 116, poz. 730 i 732 i nr 227, poz. 1505 oraz z 2010 r. nr 96, poz. 620).

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: - nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 24 ust. 1 - złożą ofertę, która odpowiadać będzie zasadom określonym w ustawie i wymaganiom określonym w SIWZ. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu nastąpi w oparciu o złożone dokumenty i oświadczenia wykonawcy, wymagane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wg formuły spełnia/nie spełnia.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zgodnie z pkt III.3.1

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zgodnie z pkt III.3.1

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zgodnie z pkt III.3.1

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zgodnie z pkt III.3.1

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

- aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

- aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

- aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

- wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

- lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1.Wypełniony załącznik nr 1 tj. formularz ofertowy oraz załącznik nr 2 tj. kosztorys ofertowy - przedmiar robót. Wymaga się aby formularz ofertowy i kosztorys ofertowy - przedmiar robót były sporządzone na oryginalnym druku zamawiającego. Wszelkie istotne zmiany dotyczące treści spowodują odrzucenie oferty jako sprzecznej z SIWZ; 2. Dowód wniesienia wadium; 3. W przypadku, gdy Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcy, Wykonawca wskazuje w załączniku do oferty, jaką część zamówienia powierzy podwykonawcy; 4. Dokumenty, potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Nie złożenie w/w dokumentów w toku postępowania lub złożenie ich w niewłaściwej formie spowoduje odrzucenie oferty.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wiw.poznan.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii, ul. Grunwaldzka 250, 60 - 166 Poznań lub pocztą za zaliczeniem pocztowym - opłata w wysokości 10,00 PLN.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:21.11.2013 godzina 08:00, miejsce: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii, ul. Grunwaldzka 250, 60 - 166 Poznań, pok. 131.

IV.4.5) Termin związania ofertą:okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 do SIWZ - Kosztorys ofertowy - przedmiar robót

Załącznik nr 3 - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

Załącznik nr 4 - Dokumentacja projektowa

Załącznik nr 5 - Wzór umowy

 

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Autor: Daria Bartoszewska
Data utworzenia: 06/11/2013 - 15:52
Aktualizacja: Daria Bartoszewska
Data aktualizacji: 03/12/2013 - 18:44

logo BIP

Inspekcja Weterynaryjna

ZHW

ePUAP

Rządowe Centrum Legislacji